نگاهی به کتاب اقدس بهائیان

  • نگاهی به کتاب اقدس بهائیان
نگاهي به كتاب اقدس
مشخصات كتاب:
برگرفته از:
سايت بهائي پژوهي

عناوين اصلي كتاب شامل:
اولين واجب چيست؟ شناخت من!!؛ ملاك هدايت و ضلالت: من!؛ انحصار خير در من!؛ ويژگي هاي «مشرق وحي» يعني من!؛ ابعاد عرفان من!؛ ادعاهاي من!؛ نماز اما رو به من!!؛ نماز جماعت ممنوع!؛ خطا كار را بسوزانيد!!؛ جزاي عدم دوستي با من!؛ زنان، شهروندان درجه دوم!؛ سر تراشي ممنوع!؛ داغ زدن بر پيشاني دزد!؛ پرداخت جريمه فحشاء به بيت العدل!؛ تعويض وسائل خانه هر نوزده سال يكبار!؛ وجوب شستن پا!؛ رفع اختلاف با اقدس!؛ دفن اموات در بلور!!؛ طلا بدهيد اگر غمگين بسازيد!؛ تبعيض مضاعف نسبت به زنان!؛ اعتراض جايز نيست!؛ شاهكار ارث در بهائيت!؛ جواز چند همسري در بهائيت!؛ اقدس و انحصار طلبي!؛ ازدواج با محارم و اقارب!؛ همه نجاسات جهان پاك شد!؛ حرام بودن اعتراض بر زمامداران!؛ آزادي مشروط در پرسيدن!؛ تقويم جعلي نوزده ماهه!؛ پاك شدن آب نطفه (مني)!
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
6980
Cost View
رایگان
Book Version
2