مدیریت آموزشی

  • مدیریت آموزشی
مديريت آموزشي
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور:مديريت آموزشي / www.modiryar.com
ناشر :www.modiryar.com
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳91.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه , رايانه
موضوع:مديريت - آموزشي

عناوين اصلي كتاب شامل:
آموزش؛ الزامات جديد و ويژگي هاي آموزش و يادگيري؛ نيازسنجي آموزش كاركنان با الگوي دلفاي؛ روشهاي صحيح مطالعه؛ مطالعه موفق با تمركز؛ نقش رهبري در تطبيق نظام آموزش با استراتژي هاي سازمان؛ آموزش پويا در سازمان هاي توليدي و خدماتي؛ نظارت و كنترل در مديريت آموزشي ؛ علل ركود جلسات شوراي معلمان؛ رابطه بين آموزش كار و كارآفريني؛ ميزان علاقه دانشجويان به رشته تحصيلي خود؛ جايگاه مشاوران مدارس و موانع مشاوره؛ يادگيري؛ منابع ويژه آموزش و تعليم و تربيت؛ الگوي عمومي تدريس؛ آداب تعليم در اسلام؛ تأثير مصرف شير بر دانش آموزان مقطع ابتدايي؛ حقوق معلّم و متعلّم؛ آشنايي به وضعيت مشاوره در كشور آمريكا؛ جايگاه تعليم و تعلّم در اسلام؛ نظام هاي آموزش و پرورش شش كشور دنيا؛ چگونه كتاب درسي را مطالعه كنيم؛ بررسي علل گرايش فراگيران بزرگسال غير شاغل به آموزشهاي كاردانش؛ الگوي انتقالي درارزيابي اثربخشي آموزش كاركنان؛ نو آوري در آموزش عالي بر پايه مدل بالدريج؛ سنجش اثربخشي دوره هاي آموزشي؛ آموزش بدون حضور؛ اعتبار سنجي؛ ابزار كنترل كيفيت آموزش؛ نقش مهارت مديران آموزش در مديريت تغيير؛ ظرفيت سازي آموزشي، ضرورت يا تشريفات؛ مديريت آموزش مبتني براستراتژي سازمان؛ مدل مماس،براي نيازسنجي آموزشي؛ مقدمه اي بر نظام آموزشي كشورهاي جهان ؛ تأملي بر الگوي مناسب برنامه ريزي درسي براي ايجاد اشتغال؛ مقايسه آموزش فني و حرفه اي در كشورهاي خاورميانه؛ مستند سازي فرايندها در مديريت آموزش؛ برون سپاري آموزش هاي سازماني؛ خلاقيت،فرايندي بايسته در آموزش هاي سازماني؛ مهندسي مجدد فرايندهاي آموزشي؛ توسعه يادگيري سازماني از طريق آموزش شبكه اي؛ ده فرمان موثر درارزشيابي برنامه آموزشي؛ الفباي مديريت كلاس درس؛ جوسازماني مدرسه و هدايت كلاس درس؛ خلاصه كتاب مقدمات مديريت آموزشي؛ آموزش الكترونيكي در سازمان؛ فن آور ي هاي نوين ارتباطات و اطلاعات و اهميت آن در آموزش؛ آموزش الكترونيكي و دانشگاه هاي آنلاين؛ آموزش غير رسمي؛ ضرورت حركت به سوي آموزش هاي الكترونيكي؛ فناوري در آموزش؛ تعاريف مديريت آموزشي؛ وظايف مديران مؤسسات آموزشي؛ شيوه هاي كهنه آموزش دشمن خلاقيت و كارآفريني؛ برنامه ريزي آموزشي؛ نظام آموزشي استراليا؛ روش تحقيق در مديريت آموزشي؛ كاربرد نظريه مديريت علمي در نظارت آموزشي؛ ويژگي هاي معلم در قرن ۲۱؛ اثربخشي آموزشي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
4202
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
File Format GHB
File Format PDF
Book Version
2