مدیریت پژوهش عملیاتی

  • مدیریت پژوهش عملیاتی
مديريت پژوهش عملياتي
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور: مديريت پژوهش عملياتي / www.modiryar.com
ناشر :www.modiryar.com
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳91.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه , رايانه
موضوع:مديريت - پژوهش

عناوين اصلي كتاب شامل:
تحقيق در عمليات؛ روش عقبگرد؛ مدل رياضي؛ پژوهش در عمليات؛ مفاهيم، اصول و تاريخچه؛ تحقيق در عمليات. خيال يا واقعيت؛ پژوهش در عمليات چيست؛ برنامه ريزي خطي؛ پيش فرض مباني تحقيق در عمليات؛ تحقيق در عمليات چيست؛ روش جديد براي حل مسايل برنامه ريزي خطي؛ تحقيق در عمليات يا پژوهش عملياتي؛ پژوهش در عمليات، روش پژوهش
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
4198
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
2