مدیریت و مهندسی ارزش

  • مدیریت و مهندسی ارزش
مديريت و مهندسي ارزش
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور:مديريت و مهندسي ارزش / www.modiryar.com
ناشر :www.modiryar.com
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳91.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه , رايانه
موضوع:مديريت - مهندسي

عناوين اصلي كتاب شامل:
مهندسي ارزش؛ تغيير از ارزش سازنده گرا به مشتري گرا؛ استراتژي و ارزش؛ ويژگيهاي مديريت ارزش؛ ارزش واقـعـي خـود؛ مهندسي ارزش؛ نقشه برداري جريان ارزش؛ ابزار بهبود فرايند؛ مهندسي ارزش و مديريت ارزش؛ نقش راهبر در اثربخشي مطالعات مهندسي ارزش؛ تأثيرات فناوري اطلاعات بر زنجيره ارزش سازماني؛ طرح ريزي جريان ارزش؛ موفقيت در اجراي مهندسي ارزش؛ مهندسي ارزش ابزار قدرتمند بهره وري؛ مديريت بر پايه ارزش؛ شناخت مهندسي ارزش و برنامه كار آن؛ مؤلفه هاي اساسي در موفقيت مطالعات مهندسي ارزش؛ مهندسي ارزش رويكردي كارا در طرح هاي خدماتي؛ واژگان كليدي در مهندسي ارزش؛ تاريخچه ي مهندسي ارزش؛ تحليل ارزش يا مهندسي ارزش؛ تكنيك ناب فراموش شده؛ مهندسي ارزش
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
4181
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
2