مدیریت مالی و اقتصادی

  • مدیریت مالی و اقتصادی
مديريت مالي و اقتصادي
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور: مديريت مالي و اقتصادي/ www.modiryar.com
ناشر :www.modiryar.com
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳91.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه , رايانه
موضوع:مديريت - اقتصاد

عناوين اصلي كتاب شامل:
فعاليت موسسه مالي بين المللي در زمينه ليزينگ؛ بحران مالي از منظر مديريت ريسك؛ پول شوئي پاك كردن رد پاي جرم؛ ميزان كارآئي در شركت هاي سرمايه گذاري كوچك و متوسط؛ پاسخگويي و راهبري در شركتهاي سهامي؛ چهار نوع مديريت اقتصادي؛ پنج مكتب اقتصاد؛ نوآوري در اقتصاد؛ تجارت الكترونيك در اقتصاد جهاني؛ پيامبر و اقتصاد خانواده؛ راهكارهاي موفقيت در اقتصاد خانواده؛ تأثير ماليات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهاي كشور؛ سهام عدالت از ديدگاه متخصصان علم اقتصاد؛ بررسي تأثير هدفمند كردن يارانه ها؛ انديشه هاي اقتصادي امام موسي صدر؛ نقش اقتصاد بخش تعاون در فرايند توسعه؛ نقش اقتصاد بخش تعاون در زمينه اشتغال؛ فاينانس خودگردان؛ اقتصاد دانش محور؛ ماليات بر ارزش افزوده و مفاهيم فراموش شده؛ ريسك در گزارشگري مالي؛ ليزينگ ؛ پديده اي نو؛ روش هاي پيشگيري از اتلاف پول؛ جانشيني پول و عوامل مؤثر برآن درايران؛ بيكاري تعادلي شيوه منظم كردن كارگران؛ جانشيني پول و ملاحظات اقتصاد اسلامي؛ مقايسه دلاري شدن ايران و آرژانتين؛ ابزارهاي اجراي عدالت اقتصادي اسلامي؛ مقايسه دلاري شدن ايران و كانادا؛ دلاري شدن آرژانتين بعد از ابر تورم؛ جانشيني پول ايران در ميان 27 كشور جهان؛ مباني نظري و سوابق تجربي جانشيني پول؛ رابطه رشد اقتصادي و توزيع درآمد؛ جانشيني پول و تقاضا براي پول؛ قانون هدفمند كردن يارانه ها؛ رفتار مالي؛ پارادايم حاكم بر بازارهاي مالي؛ تحليلي برمسائل مالي شركت جاسون اندجانسون؛ هدفمند كردن يارانه ها و زير ساخت هاي اقتصادي؛ پيامدهاي اجتماعي هدفمند كردن يارانه ها؛ آشنايي با ماليات بر ارزش افزوده؛ پارادوكس مديريت اقتصاد كلان؛ ربا در اسلام؛ فرابورس چيست؛ خلاصه كتاب توسعه اقتصادي در جهان سوم؛ نظري به نظام اقتصادي اسلام؛ نقش اطلاع رساني در توسعه اقتصادي؛ چرا " جهاد اقتصادي "؟؛ عادات صحيح اقتصادي براي جهاد اقتصادي؛ مكانيسم هاي اقتصاد منطقه اي؛ بايسته هاي جهاد اقتصادي؛ انفال، ابزاري براي تعادل ثروت در جامعه ؛ نظام اقتصادي اسلام و علم تحليل اقتصاد اسلامي؛ حكومت اسلامي و نقش انفال؛ اشتغال روستايي؛ مانعي در برابر مهاجرت؛ اقتصاد در اولويت؛ ارزش هاي اخلاقي در اقتصاد اسلامي؛ مفهوم­ شناسي جهاد اقتصادي؛ جهاد اقتصادي بر مبناي علم و فناوري بومي؛ اسلام و فرهنگ توسعه اقتصادي؛ اقتصاد سالم برمبناي معاملات اسلامي؛ قرآن و جهان بيني اقتصادي؛ ماليه عمومي؛ تاثير انتشار سهام جايزه بر سهام شركتهاي بورس؛ ساماندهي ماليه عمومي؛ هزينه يابي بر مبناي هدف؛ توسعه اقتصادي و برنامه ريزي؛ تأثير تورم بر حسابدارى واحدهاى توليدى؛ فقر چيست؟؛ ارز؛ ارزش افــــزوده اقـتــصـــادي؛ برنامه ريزي مالي؛ صنعت تنها راه توسعه اقتصادي؛ مهندسي مالي؛ روش هاي سرمايه گذاري؛ چشم انداز اقتصادي در عصر جديد؛ جريانات بين المللي سرمايه؛ نمونه اي از شرح وظايف پست هاي مالي؛ مقدمه اي بر علم مالي جديد؛ تورم چيست؟
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
4167
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
2