مدیریت دولتی

  • مدیریت دولتی
مديريت دولتي
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور: مديريت دولتي/ www.modiryar.com
ناشر :www.modiryar.com
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳91.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه , رايانه
موضوع:مديريت - دولتي

عناوين اصلي كتاب شامل:
مهندسي مجدد در سازمان هاي دولتي؛ بودجه نويسي در ايران از منظر تاريخ؛ دولت سيار؛ پرقابليت، پرهزينه؛ نقش گروههاي ذي نفوذ در فرايند خط مشي گذاري دولتي؛ تعامل دولت و بخش خصوصي؛ مديريت دولتي بر بانك هاي خصوصي؛ تعاوني، كوچك سازي بدنه دولت؛ بررسي اخلاق كار در بخش دولتي و خصوصي؛ مديريت رضايت مندي مراجعان در سازمانهاي دولتي؛ مديريت دانش در سازمانهاي دولتي؛ ابزارهاي مديريت استراتژيك و بخش دولتي؛ راه خروج دولت از اقتصاد؛ فرهنگ اداري و كاركرد انفعالي؛ چالشهاي مديريت دولتي در ايران؛ ضرورت و موانع خصوصي سازي؛ اصول مديريت دولتي؛ معرفي رشته مديريت دولتي؛ كاربرد مديريت دانش در بخش دولتي؛ بهره وري نيروي انساني در سازمانهاي دولتي؛ رويكردنظام پيشنهادها درسازمان هاي دولتي؛ دولت و مسئوليت اجتماعي؛ منشور شهروندي گامي در بهبود كيفيت خدمات عمومي؛ مديريت دولتي نوين و توسعه پايدار؛ اداره سازمان ها و حكومت هاي محلي؛ خط مشي؛ حكمراني خوب مفهومي نو در مديريت دولتي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
4149
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
2