مدیریت حسابداری و حسابرسی

  • مدیریت حسابداری و حسابرسی
مديريت حسابداري و حسابرسي
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور:مديريت حسابداري و حسابرسي / www.modiryar.com
ناشر :www.modiryar.com
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳91.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه , رايانه
موضوع:مديريت - حسابداري

عناوين اصلي كتاب شامل:
خدمات متقابل مديريت و حسابرسي داخلي؛ حسابداري محيط زيست؛ مديريت بر مبناي فعاليت نشانه گيري به سمت علت ها؛ حسابداري و فرآيند سياسي؛ مباني نظري نظام هزينه يابي بر مبناي فعاليت؛ نقش حسابرسي داخلي در مديريت ريسك در عرصه سازمان؛ نقش حسابرسي داخلي در مديريت جهاني؛ مشاهير حسابداري ايران؛ دنياي در حال تغيير حسابداري مديريت؛ حسابداري مديريت چيست؛ آشنايي با برخي مفاهيم اساسي حسابداري مديريت؛ مانـيفيست در عرصه حسابداري؛ استانداردهاي حسابداري مالي؛ حسابداري و حسابرسي دولتي و ارتباط آنها با پاسخگويي؛ سيستم كنترل كيفيت در مؤسسه هاي حسابرسي؛ مباني حسابداري دولتي؛ حسابداري تعهدي؛ حسابداري مالي؛ نقش حسابداري مديريت در موفقيت بنگاه هاي اقتصادي؛ حسابداري مديريت ديروز، امروز، فردا؛ الگوهاي نظارتي در حسابرسي بودجه و حسابرسي مالي؛ شفافيت بودجه اي و نقش حسابداري دولتي؛ تأثير كاربرد نرم افزارهاي حسابرسي به انجام عمليات حسابرسي؛ حسابرسي عملكرد و عملياتي؛ حسابرسي عملكرد؛ حسابرسي عملكرد مديريت؛ ضرورت بازنگري در كنترل و حسابرسي داخلي سيستم بانكي؛ استفاده از حسابداري منابع انساني در پخش و توزيع دارو؛ بررسي نقش حسابداري پيمانكاري ساختمان؛ ضرورت شناخت علم حسابداري؛ حسابرسي عملياتي در ارزيابي اثر بخشي شركتها
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
4126
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
2