مدیریت تعارض

  • مدیریت تعارض
مديريت تعارض
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور: مديريت تعارض/ www.modiryar.com
ناشر :www.modiryar.com
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳91.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه , رايانه
موضوع:مديريت - تعارض

عناوين اصلي كتاب شامل:
مديريت تعارض ( تضاد )؛ مديريت و تعارض سازماني؛ تعارض قوانين؛ مديريت تعارض از ديدگاه مدرن،انتقادي و پست مدرن ها؛ مديريت منابع انساني و مديريت تعارض؛ مديريت تعارض؛ مقاله تخصصي؛ تعارض در سازمان ها؛ تعــــارض؛ تعارض در سازمان؛ تاثير موانع ارتباط فردي بر تعارض سازماني؛ تعارض پديده اي اجتناب ناپذير در سازمان ها؛ تعارض سازماني: تعريف، مباني، انواع و مديريت تعارض؛ نظريه اي جديد در مديريت تعارض؛ تعارض در محيط كاري؛ تعارض و راههاي تدافعي در كار گروهي؛ تعارض هاي فرهنگي و وفاق اجتماعي؛ امام كاظم(ع) و مديريت پيشگيري از تعارضهاي ميان افراد؛ تعارض در كار؛ تعارض ارزش هاي اجتماعي و بحران هويت؛ مديريت تعارض و نقش آن در بهبود كار گروهي؛ تعارض چيست؟؛ مديريــت تعـــارض؛ مديريت تعارض
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
4118
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
2