متن دعای توسل - با صدای حاج غلامرضا سازگار

  • متن دعای توسل - با صدای حاج غلامرضا سازگار
متن دعاي توسل با صداي حاج غلامرضا سازگار
مشخصات كتاب:
سرشناسه: قمي عباس ۱۲۵۴ - ۱۳۱۹.
عنوان قراردادي: مفاتيح الجنان. فارسي - عربي. برگزيده
عنوان و نام پديدآور: منتخب مفاتيح الجنان تاليف عباس قمي [به خط محمد باقر شريف .
مشخصات نشر: تهران برهان ۱۳۷۹. ‬
مشخصات ظاهري: [۵۱۲] ص ‮‮‬ ‭۱۲/۵×۹‬ س م. ‬
شابك: ۶۵۰۰ ريال ‬‬ ‬‭‭ 964-6072-21-6‬: ؛ ۷۰۰۰ ريال چاپ دوم ؛ ۷۵۰۰ ريال چاپ سوم ‬‬
يادداشت: فارسي - عربي
يادداشت: چاپ دوم: ۱۳۸۰.
يادداشت: چاپ سوم ۱۳۸۱.
يادداشت: عنوان روي جلد: مفاتيح الجنان
عنوان روي جلد: مفاتيح الجنان
موضوع: قرآن. برگزيده ها -ترجمه ها
موضوع: دعاها
موضوع: زيارتنامه ها
رده بندي كنگره: BP۲۶۷/۸‭‬ ‭/ق۹ ‬‭م۷۰۴۲۱۲۸
رده بندي ديويي: ‬‭۲۹۷/۷۷۲
شماره كتابشناسي ملي: ‭ م ۷۹-۱۱۵۶۳
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ متن؛ ترجمه؛ دعاى توسل و روضه محمد و آل محمد ( ص )
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
3462
LCC
BP267/8 /ق9 م7042128
DDC
297/772
National bibliography numbers
م 79-11563
Cost View
رایگان
ISBN
9646072216
Year of publication
Book Version
2