آشنایی با معارف قرآن تفسیر موضوعی (1) قصه های قرآن

  • آشنایی با معارف قرآن تفسیر موضوعی (1) قصه های قرآن
آشنايي با معارف قرآن تفسير موضوعي (1) قصه هاي قرآن
مشخصات كتاب:
سرشناسه:قنادي، صالح، ۱۳۳۴ -
عنوان و نام پديدآور:آشنايي با معارف قرآن تفسير موضوعي (1) قصه هاي قرآن/ صالح قنادي.
وضعيت ويراست:ويراست ۲؟.
مشخصات نشر:قم : مركز بين المللي ترجمه و نشر المصطفي(ص)، ۱۴۳۵ ق.= ۱۳۹۳.
مشخصات ظاهري:۲۳۹ ص.
فروست:دفتر برنامه ريزي و فن آوري آموزشي؛ ۷۳۲.
آشنايي با معارف قرآن٬ تفسير موضوعي؛ ۱.
شابك:۱۱۵۰۰۰ ريال 978-964-195-827-7 :
وضعيت فهرست نويسي:فاپا
يادداشت:چاپ چهارم.
يادداشت:چاپ قبلي: سازمان حوزه ها و مدارس علميه خارج از كشور، ۱۳۸۱.
يادداشت:كتابنامه: ص. [۲۳۷] - ۲۳۹؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع:قرآن -- قصه ها -- نقد و تفسير
موضوع:تفاسير شيعه -- قرن ۱۴
موضوع:پيامبران -- داستان
شناسه افزوده:جامعة المصطفي(ص) العالمية. مركز بين المللي ترجمه و نشر المصطفي(ص)
رده بندي كنگره:BP۸۸/ق۹ق۶ ۱۳۹۳
رده بندي ديويي:۲۹۷/۱۵۶
شماره كتابشناسي ملي:۳۴۸۷۶۹۸
ص :1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ سخن ناشر؛ مقدمه دفتر برنامه ريزي و فن آوري آموزشي المصطفي صلي الله عليه و آله؛ فهرست؛ 1- تعريف قصّه قرآني؛ 2- عناصر قصّه قرآني (1)؛ 3- عناصر قصّه قرآني (2)؛ 4- عناصر قصّه قرآني (3)؛ 5- اهداف قصّه هاي قرآن (1)؛ 6- اهداف قصّه هاي قرآني (2)؛ 7- رمز و راز تكرار در قرآن (1)؛ 8- رمز و راز تكرار در قرآن (2)؛ 9- ويژگي هاي قصّه هاي قرآن (1)؛ 10- ويژگي هاي قصه هاي قرآن (2)؛ 11- ويژگي هاي قصّه هاي قرآن (3)؛ 12- مقايسه دو قصه قرآني با حكايت عهدين؛ 13- اسرائيليات و قصّه هاي قرآني؛ 14- خاورشناسان و قصّه هاي قرآني؛ 15- داستان حضرت آدم عليه السلام؛ 16- داستان حضرت آدم عليه السلام (2)؛ 17- داستان حضرت نوح عليه السلام (1)؛ 18- داستان حضرت نوح عليه السلام (2)؛ 19- داستان حضرت ابراهيم عليه السلام (1)؛ 20- داستان حضرت ابراهيم عليه السلام (2)؛ 21- داستان حضرت ابراهيم عليه السلام (3)؛ 22- داستان حضرت موسي عليه السلام (1)؛ 23- داستان حضرت موسي عليه السلام (2)؛ 24- داستان حضرت موسي عليه السلام (3)؛ 25- داستان حضرت موسي عليه السلام (4)؛ 26- داستان حضرت عيسي عليه السلام (1)؛ 27- داستان حضرت عيسي عليه السلام (2)؛ منابع