آرشیو دروس خارج فقه آیت الله مرتضی مقتدایی 91-90

  • آرشیو دروس خارج فقه آیت الله مرتضی مقتدایی 91-90
آرشيو دروس خارج فقه آيت الله مرتضي مقتدايي91-90
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مقتدايي، مرتضي،1314
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج فقه آيت الله مرتضي مقتدايي91-90/مرتضي مقتدايي.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳96.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج فقه
عناوين اصلي كتاب شامل:
كتاب الديات 90/06/26؛ كتاب الديات 90/06/27؛ كتاب الديات 90/06/28؛ كتاب الديات (مقادير ديه) 90/06/29؛ كتاب الديات (عناوين ديه) 90/06/30؛ كتاب الديات عناوين ديه(حله) 90/07/03؛ كتاب الديات عناوين ديه(حله) 90/07/04؛ كتاب الديات عناوين ديه(دينار) 90/07/05؛ كتاب الديات عناوين ديه(درهم) 90/07/06؛ كتاب الديات وظيفه جاني در پرداخت دية 90/07/09؛ كتاب الديات وظيفه جاني در پرداخت دية 90/07/10؛ كتاب الديات بدليت يا اصالت عناوين ششگانه ديه 90/07/11؛ كتاب الديات 90/07/12؛ كتاب الديات (تغليظ در برخي از ديات) 90/07/13؛ كتاب الديات تبديل يكي از عناوين ديه به قيمت توسط جاني 90/07/16؛ كتاب الديات تعذر يا تعسر عناوين ديه در عصر حاضر 90/07/18؛ كتاب الديات (تلفيق در اداي ديه) 90/07/19؛ كتاب الديات حكم تراضي بر ديه با ابهام در مقدار و پرداخت كننده 90/07/23؛ كتاب الديات (ديه شبه عمد به عهده كيست؟) 90/07/24؛ كتاب الديات (ديه شبه عمد به عهده كيست؟) 90/07/25؛ كتاب الديات (مهلت پرداخت ديه شبه عمد:) 90/07/26؛ كتاب الديات (مهلت زماني براي پرداخت ديه) 90/07/27؛ كتاب الديات (ديه خطاي محض:) 90/07/30؛ كتاب الديات (ضامن پرداخت ديه خطاي محض كيست؟) 90/08/01؛ كتاب الديات (ضامن پرداخت ديه خطاي محض كيست؟) 90/08/02؛ كتاب الديات (ديه تغليظيه:) 90/08/03؛ كتاب الديات (حكم قتل در حرم مكه در غير ماه حرام:) 90/08/04؛ كتاب الديات (ديه تغليظيه:) 90/08/08؛ كتاب الديات (در فرض تغليظ، مالك ثلث ديه كيست؟) 90/08/09؛ كتاب الديات (بررسي تغليظ ديه در جنايت اطراف:) 90/08/10؛ كتاب الديات (حكم قتل در حرم يا خارج آن:) 90/08/11؛ كتاب الديات (التجاء قاتل بعد از قتل به حرم:) 90/08/14؛ كتاب الديات (حكم پناه بردن قاتل به يكي از مشاهد مشرفه:) 90/08/17؛ كتاب الديات (الحاق مشاهد مشرفه به حرم:) 90/08/18؛ كتاب الديات (ديه زن:) 90/08/21؛ كتاب الديات (ديه زن:) 90/08/22؛ كتاب الديات (ديه زن:) 90/08/23؛ (روايات داله بر تنصيف ديه عضو زن:) 90/08/25؛ كتاب الديات (ديه جنايت طرف:) 90/08/28؛ كتاب الديات (ديه جنايت طرف:) 90/08/29؛ كتاب الديات (عدم الحاق خنثي مشكل به ديه زن و تساوي فرق مسلمين در ديه:) 90/08/30؛ كتاب الديات (ديه ولد الزنا:) 90/09/20؛ كتاب الديات (ديه ولد الزنا:) 90/09/21؛ كتاب الديات 90/09/22؛ كتاب الديات (بركات زبان – ديه ذمي:) 90/09/23؛ كتاب الديات (ديه ذمي:) 90/09/26؛ بررسي وجوه جمع بين روايات 90/09/27؛ بررسي وجوه جمع بين روايات 90/09/28؛ كتاب الديات (ديه كافر غير ذمي) 90/09/29؛ كتاب الديات (موجبات ضمان ديه) 90/10/03؛ كتاب الديات (مصاديق موجبات ضمان ديه) 90/10/04؛ كتاب الديات (مصاديق موجبات ضمان ديه) 90/10/05؛ كتاب الديات (مصاديق موجبات ضمان ديه) 90/10/06؛ كتاب الديات (مصاديق موجبات ضمان ديه) 90/10/07؛ كتاب الديات (طبيب, دامپزشك و ختان) 90/10/10؛ كتاب الديات {طبيب (اخذ برائت ذمه)} 90/10/12؛ موضوع: كتاب الديات {طبيب (معالجه با اخذ برائت ذمه)}90/10/13؛ كتاب الديات [طبيب (معالجه با اخذ برائت ذمه)] 90/10/14؛ كتاب الديات [طبيب (معالجه با اخذ برائت ذمه)] 90/10/17؛ كتاب الديات [طبيب (معالجه با اخذ برائت ذمه) – حكم نائم] 90/10/18؛ كتاب الديات (حكم نائم) 90/10/20؛ كتاب الديات (حكم نائم) 90/10/21؛ كتاب الديات (قتل بچه با حركت دايه در حال خواب) 90/11/09؛ كتاب الديات (حكم آسيب وارده بر زن از طريق جماع با عنف يا در آغوش گرفتن:( 90/11/10؛ كتاب الديات (حكم آسيب به انسان از طريق بار در حال حمل:( 90/11/11؛ كتاب الديات [حكم آسيب به انسان از طريق بار در حال حمل] 90/11/15؛ اخافه منجر به مرگ 90/11/16؛ كتاب الديات (اخافه منجر به فرار باعث مرگ) 90/11/17؛ كتاب الديات (اخافه منجر به فرار باعث مرگ) 90/11/18؛ كتاب الديات (افتادن منجر به قتل از بالا بر روي نفس محترمه:) 90/11/19؛ كتاب الديات (حكم دفع منجر به قتل) 90/11/23؛ كتاب الديات حكم دفع منجر به قتل) 90/11/24؛ كتاب الديات (تنه زدن منجر به قتل) 90/11/25؛ كتاب الديات (تنه زدن منجر به قتل) 90/11/26؛ كتاب الديات (تصادم غير عمد منجر به قتل) 90/11/29؛ كتاب الديات (تصادم دو زن حامله به هم) 90/11/30؛ كتاب الديات (ضمان دعوت كننده به خارج از خانه) 90/12/01؛ كتاب الديات (ضمان دعوت كننده به خارج از خانه) 90/12/02؛ كتاب الديات (ضمان دعوت كننده به خارج از خانه) 90/12/03؛ كتاب الديات (ضمان دعوت كننده به خارج از خانه) 90/12/06؛ كتاب الديات (موجبات ضمان بالتسبيب) 90/12/07؛ كتاب الديات (موجبات ضمان بالتسبيب) 90/12/08؛ كتاب الديات (ضمان ديه بالتسبيب) 90/12/09؛ كتاب الديات (مصاديق ضمان ديه بالتسبيب) 90/12/10؛ كتاب الديات (مصاديق ضمان ديه بالتسبيب) 90/12/13؛ كتاب الديات (مصاديق ضمان ديه بالتسبيب – اضرار به ماره با ايجاد ميزاب و غيره) 90/12/14؛ كتاب الديات (مصاديق ضمان بالتسبيب – اضرار به ماره با ايجاد ميزاب و غيره) 90/12/15؛ كتاب الديات (مصاديق ضمان بالتسبيب – اضرار به ماره با ايجاد ميزاب و غيره) 90/12/20؛ كتاب الديات (مصاديق ضمان بالتسبيب – تصادم سفينتين) 90/12/21؛ كتاب الديات (مصاديق ضمان بالتسبيب – فرو ريختن ديوار) 90/12/22؛ كتاب الديات (مصاديق ضمان بالتسبيب – خسارت وارده بر اثر روشن كردن آتش) 90/12/23؛ كتاب الديات (مصاديق ضمان بالتسبيب – ايجاد خسارت با آتش بدون اذن در ملك غير) 90/12/24؛ كتاب الديات (اجتماع سبب و مباشر) 91/01/07؛ كتاب الديات (اجتماع سبب و مباشر) 91/01/08؛ كتاب الديات (اجتماع سبب و مباشر) 91/01/09؛ كتاب الديات (اجتماع دو سبب) 91/01/13؛ كتاب الديات(سماوي بودن يكي از دو سبب قتل - تعميق بئر) 91/01/14؛ كتاب الديات(اشتراك اسباب در قتل - ديه اعضاء) 91/01/15؛ كتاب الديات(اشتراك اسباب در قتل - ديه اعضاء) 91/01/16؛ كتاب الديات(ديه اعضاء) 91/01/20؛ كتاب الديات(ديه شعر رأس – ديه لحيه) 91/01/21؛ كتاب الديات(ديه سر و صورت مرد – ديه موي زن) 91/01/22؛ كتاب الديات(ديه موي سر زن) 91/01/23؛ كتاب الديات(ديه موي دو ابرو) 91/01/26؛ كتاب الديات(ديه مژه) 91/01/27؛ كتاب الديات(حكم موارد غير مقدر – ديه لحيه خنثي و مرئه – ديه دو چشم – ديه چشم معيوب) 91/01/28؛ كتاب الديات [ديه اعور] 91/01/29؛ كتاب الديات [تبعات غفلت از ياد خداديه عين اعور] 91/01/30؛ كتاب الديات(ديه جنايت بر چشم معيوب اعور) 91/02/02؛ كتاب الديات(ديه اجفان(پلكها)) 91/02/03؛ كتاب الديات(ديه بيني) 91/02/09؛ كتاب الديات(ديه بيني – حكم فلج شدن بيني) 91/02/10؛ كتاب الديات(حكم فلج شدن بيني) 91/02/11؛ كتاب الديات(ديه احد المنخرين) 91/02/12؛ كتاب الديات(ديه گوش) 91/02/13؛ كتاب الديات(ديه گوش) 91/02/16؛ كتاب الديات(ديه گوش ناشنوا – ديه لبها) 91/02/17؛ كتاب الديات(ديه لبها) 91/02/18؛ كتاب الديات(حكم ديه قطع بخشي از لب؛ تعريف محدوده لب ها؛ حكم خشك شدن - سستي لب ها؛ حكم قطع لب بعد از سستي؛ حكم پارگي لب ها) 91/02/19؛ كتاب الديات(فضائل حضرت فاطمه (سلام الله عليها) ديه زبان- ديه زبان اخرس) 91/02/20؛ كتاب الديات(ديه زبان- ديه زبان اخرس) 91/02/24؛ كتاب الديات(ديه زبان- ديه زبان اخرس) 91/02/25؛ كتاب الديات(ديه زبان- ديه زبان اخرس) 91/02/26؛ كتاب الديات(حكم حروف الفباء در غير عربي) 91/02/27؛ كتاب الديات(ديه قطع زبان) 91/02/30؛ كتاب الديات(از دست رفتن منفعت تكلم با جنايت جاني) 91/02/31؛ كتاب الديات(ديه دندان) 91/03/01؛ كتاب الديات(ديه دندان زايد) 91/03/02؛ كتاب الديات(عدم تفاوت بين سياهي، سفيدي و زردي دندان) 91/03/03؛ كتاب الديات(شكستن قسمت ظاهر دندان) 91/03/06؛ كتاب الديات(ديه كنده شدن دندان شيري) 91/03/07؛ كتاب الديات(ديه گردن) 91/03/08؛ كتاب الديات(ديه فكها) 91/03/09؛ كتاب الديات(عمل خالص – ديه يد) 91/03/10؛ كتاب الديات(ديه انگشتان) 91/03/16؛ كتاب الديات(ديه انگشتان) 91/03/17؛ كتاب الديات(ديه انگشتان) 91/03/20؛ كتاب الديات(حكم خشكيدن يكي از اعضاء بدن) 91/03/21؛ كتاب الديات(ستون فقرات, نخاع) 91/03/22
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14205
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1