تفسیر آیات دین و زندگی 1 (براساس تفسیر نور و نمونه)

  • تفسیر آیات دین و زندگی 1 (براساس تفسیر نور و نمونه)
تفسير آيات دين و زندگي 1 (براساس تفسير نور و نمونه)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : متوسلي، علي محمد
عنوان قراردادي : تفسير نمونه .برگزيده
تفسير نور .برگزيده
عنوان و نام پديدآور : تفسير آيات دين و زندگي (براساس تفسير نور و نمونه)/ تهيه و تدوين علي محمدمتوسلي.
مشخصات نشر : تهران : مركز فرهنگي درسهائي از قرآن ، ۱۳۸۶-
مشخصات ظاهري : ۲ج.
شابك : ۱۳۰۰۰ ريال : 978-964-5652-55-3 ؛ ۸۰۰۰ ريال : 964-5652-55-3
وضعيت فهرست نويسي : برونسپاري (فاپا/ چاپ دوم)
يادداشت : چاپ اول: پاييز ۱۳۸۴.
يادداشت : چاپ دوم.
يادداشت : كتابنامه.
موضوع : تفاسير شيعه -- قرن ۱۴
موضوع : قرآن .برگزيده ها --ترجمه ها
موضوع : تعليمات ديني اسلامي -- راهنماي آموزشي (متوسطه)
شناسه افزوده : مكارم شيرازي، ناصر، ۱۳۰۵ - . تفسير نمونه. برگزيده
شناسه افزوده : قرائتي، محسن، ۱۳۲۴-.تفسير نور . برگزيده
شناسه افزوده : مركز فرهنگي درسهائي از قرآن
رده بندي كنگره : BP۷/۷/ت۷۸۵م۲ ۱۳۸۶
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۰۷۶
شماره كتابشناسي ملي : م ۸۴-۳۰۷۷۳
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدّمه ناشر؛ درس اول: در پيشگاه نور؛ درس دوم: تفكّري در خويش؛ درس سوم: هدف هاي اصيل زندگي؛ درس چهارم: برترين كمال؛ درس پنجم: تو را چگونه بخوانيم؛ درس ششم: صفات خدا در كلام خدا؛ درس هفتم: در حمد و تسبيح محبوب؛ درس هشتم: در پناه ايمان؛ درس نهم: قدم در وادي أمن؛ درس دهم: عزم خوب زيستن؛ درس يازدهم: ثبات در عزم؛ درس دوازدهم: قدم در بيداري؛ درس سيزدهم: آيين رهروي؛ درس چهاردهم: كتاب زندگي؛ درس پانزدهم: در حضور دوست؛ درس شانزدهم: شوق ديدار؛ درس هفدهم: همدلي و همراهي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13717
LCC
BP7/7/ت785م2 1386
DDC
297/076
National bibliography numbers
م 84-30773
Cost View
رایگان
ISBN
9789645652553
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML
Book Version
1