دریای سخاوت: بسته مناسبتی ویژه امام جواد علیه السلام

  • دریای سخاوت: بسته مناسبتی ویژه امام جواد علیه السلام
درياي سخاوت: بسته مناسبتي ويژه امام جواد عليه السلام
مشخصات كتاب:
سرشناسه: گروهي -
عنوان: درياي سخاوت: بسته مناسبتي ويژه امام جواد عليه السلام
تكرار نام پديدآور: تنظيم و تدوين دفتر پژوهش هاي كاربردي ـ گروه تاريخ و مناسبت ها
مشخصات نشر: مركز پژوهش و سنجش افكار، اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه 1394
مشخصات ظاهري: 172 ص.
ISBN: 978 – 964 – 514 – 360 – 0 70000 ريال؛.
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
موضوع: محمد بن علي7، امام نهم، 195 ـ 220 ق. -- سرگذشت نامه
موضوع: محمد بن علي7، امام نهم، 195 ـ 220 ق. -- سياست و حكومت
موضوع: محمد بن علي7، امام نهم، 195 ـ 220 ق. – اخلاق
موضوع: اسلام ـ تاريخ
شناسه افزوده: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه
شناسه افزوده: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، دفتر پژوهش هاي كاربردي رسانه، گروه تاريخ و مناسبت ها
گروه تاريخ و مناسبت ها
رده بندي كنگره: 1394، 9 ج / 48 BP
رده بندي ديويي: 9582 / 297
شماره مدرك: 3923746
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست؛ مقدمه؛ بخش اول: شخصيت شناسي؛ بخش دوم: سيره شناسي؛ بخش سوم: انديشه شناسي؛ بخش چهارم: متون ادبي؛ بخش پنجم: ايده ها و موضوعات برنامه سازي؛ بخش ششم: منبع شناسي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13151
LCC
1394، 9 ج / 48 BP
DDC
9582 / 297
National bibliography numbers
3923746
Cost View
رایگان
ISBN
978964513600
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
Book Version
1