تفسیر نور طبع قدیم محبوب

  • تفسیر نور طبع قدیم
تفسير نور طبع قديم
مشخصات كتاب:
سرشناسه : قرائتي، محسن، ۱۳۲۴ -
عنوان و نام پديدآور : تفسير نور / تاليف محسن قرائتي.
وضعيت ويراست : ويراست۲.
مشخصات نشر : تهران: مركز فرهنگي درسهايي از قرآن، ۱۳۸۷-
مشخصات ظاهري : ۱۰ ج.
فروست : كتاب سال جمهوري اسلامي ايران؛ ۷۶.
شابك : دوره: 978-600-5421-10-1 ؛ ۵۰۰۰۰ ريال: ج.۱: 978-600-5421-00-2 ؛ ۶۰۰۰۰ ريال:ج.۲: 978-600-5421-01-9 ؛ ۶۰۰۰۰ ريال ( ج.۲ ، چاپ چهارم ) ؛ ۵۰۰۰۰ ريال: ج.۳: 978-600-5421-02-6 ؛ ۵۰۰۰۰ ريال: ج.۴: 978-600-5421-03-3 ؛ ۶۰۰۰۰ريال(ج.۴،چاپ چهارم) ؛ ج.۵: 978-600-5421-04-0 ؛ ۶۰۰۰۰ ريال ( ج.۵ ، چاپ چهارم ) ؛ ۵۰۰۰۰ ريال: ج.۶: 978-600-5421-05-7 ؛ ۶۰۰۰۰ ريال (ج.۶، چاپ دوم) ؛ ۵۰۰۰۰ ريال: ج.۶، چاپ سوم: 978-600-5421-10-1 ؛ ۷۰۰۰۰ريال (ج.۶، چاپ ششم) ؛ ۳۰۰۰۰ ريال: ج.۶،چاپ شانزدهم 964-5652-18-9 : ؛ ۶۰۰۰۰ ريال: ج.۷: 978-600-5421-06-4 ؛ ۶۵۰۰۰ ريال( ج.۷، چاپ پنجم) ؛ ۳۰۰۰۰ ريال (ج.۷، چاپ چهاردهم) ؛ ۵۰۰۰۰ ريال: ج.۸: 978-600-5421-07-1 ؛ ۵۰۰۰۰ ريال( ج.۸، چاپ دوم) ؛ ۷۰۰۰۰ ريال (ج.۸، چاپ ششم) ؛ ۴۰۰۰۰ ريال (ج. ۸، چاپ چهاردهم) ؛ ج.۹: 978-600-5421-08-8 ؛ ۵۰۰۰۰ ريال( ج.۹، چاپ سوم) ؛ ۷۰۰۰۰ ريال (ج.۹، چاپ ششم) ؛ ۵۰۰۰۰ ريال: ج.۱۰: 978-600-5421-09-5 ؛ ۵۰۰۰۰ ريال(ج.۱۰،چاپ دوم) ؛ ۷۰۰۰۰ ريال(ج.۱۰، چاپ ششم)
يادداشت : چاپ قبلي: مركز فرهنگي درسهايي از قرآن، ۱۳۸۵( ۱۲ ج.).
يادداشت : ج.۱ -۴، ۶- ۸ ( چاپ اول: ۱۳۸۸).
يادداشت : ج.۲ و ۵ ( چاپ چهارم : بهار ۱۳۸۹ ).
يادداشت : ج.۴ (چاپ چهارم: بهار ۱۳۸۹)
يادداشت : ج.۶ و ۹ ( چاپ سوم:زمستان ۱۳۸۸).
يادداشت : ج.۶ (چاپ دوم: ۱۳۸۸).
يادداشت : ج. ۶ (چاپ ششم: تابستان ۱۳۹۰).
يادداشت : ج.۶ (چاپ شانزدهم: بهار ۱۳۸۶).
يادداشت : ج. ۶ (چاپ هشتم : ۱۳۹۱).
يادداشت : ج. ۷ ( چاپ پنجم: ۱۳۸۹).
يادداشت : ج.۷ (چاپ چهاردهم: تابستان ۱۳۸۶).
يادداشت : ج.۸ (چاپ ششم: تابستان ۱۳۹۰).
يادداشت : ج. ۸ (چاپ چهاردهم: تابستان ۱۳۸۷).
يادداشت : ج.۸ و ۱۰ (چاپ دوم : ۱۳۸۸).
يادداشت : ج.۹ (چاپ ششم: تابستان ۱۳۹۰).
يادداشت : ج.۱۰ (چاپ ششم: ۱۳۹۰).
يادداشت : عنوان ديگر: تفسير نور: شيوه اي نو در ارايه آسان و روان پيام هاي آيات.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.۱. سورههاي (۱ تا ۳) حمد، بقره و آل عمران.- ج.۲.سوره هاي (۴تا۶) نساء،مائده و انعام.- ج.۴.سوره هاي (۱۱تا۱۶) هود،يوسف،رعد،ابراهيم،حجر و نحل.- ج.۵.سوره هاي (۱۷-۲۱) اسراء،كهف،مريم،طه و انبياء.- ج.۶.سوره هاي( ۲۲ تا ۲۷) حج،مومنون،نور،فرقان، شعراء و نحل.- ج.۷. سوره هاي (۲۸ تا ۳۶) قصص، عنكبوت، روم، لقمان، سجده، احزاب، سبا، فاطر و يس.- ج.۸. سوره هاي ( ۳۷ تا ۴۵) صافات، ص، زمر، غافر، شوري، زخرف، دخان و جاثيه.- ج.۹.سوره هاي( ۴۶ تا ۶۱) احقاف، محمد، فتح، حجرات، ق، ذاريات، طور، نجم.....-ج.۱۰.جمعه،منافقون الي فلق،ناس.
عنوان ديگر : تفسير نور: شيوه اي نو در ارايه آسان و روان پيام هاي آيات.
موضوع : تفاسير شيعه -- قرن ۱۴
رده بندي كنگره : BP۹۸/ق۳۵ت۷ ۱۳۸۷
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۱۷۹
شماره كتابشناسي ملي : ۱۶۰۸۱۲۴
ص :1
عناوين اصلي كتاب شامل:
جلد اول؛ جلد دوم؛ جلد سوم؛ جلد چهارم؛ جلد پنجم؛ جلد ششم؛ جلد هفتم؛ جلد هشتم؛ جلد نهم؛ جلد دهم
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
11
Digital number
12208
LCC
BP98/ق35ت7 1387
DDC
297/179
National bibliography numbers
1608124
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1