مبانی دینی و سیاسی برائت از مشرکان

  • مبانی دینی و سیاسی برائت از مشرکان
مبانى دينى و سياسى برائت از مشركان
مشخصات كتاب:
سرشناسه : ورعي، جواد، - ۱۳۲۸
عنوان و نام پديدآور : مباني ديني و سياسي برائت از مشركان/ تاليف جواد ورعي
مشخصات نشر : تهران: نشر مشعر، ۱۳۷۹.
مشخصات ظاهري : ص ۱۶۶
شابك : 964-6293-74-3۵۰۰۰ريال
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع : برائت از مشركين
رده بندي كنگره : BP۱۸۸/۸/و۴م۲ ۱۳۷۹
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۵۷
شماره كتابشناسي ملي : م ۷۹-۲۶۰۵
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدمه؛ بخش اول: مبانى دينى برائت از مشركان؛ بخش دوّم: مبانى سياسى برائت از مشركان؛ خاتمه: شبهات و القائات