مدیریت و حقوق

  • مدیریت و حقوق
مديريت و حقوق
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور: مديريت و حقوق/ www.modiryar.com
ناشر :www.modiryar.com
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳91.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه , رايانه
موضوع:مديريت - حقوقي

عناوين اصلي كتاب شامل:
تمركز و عدم تمركز در حقوق اداري ايران؛ مباني حقوق شهروندي؛ اولين قانون اساسي جهان؛ خاستگاه حقوق بشر و دغدغه هاي امروز؛ حقوق قراردادهاي دولتي؛ مفاهيم و منابع حقوق اداري؛ نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما؛ قرارداد در قانون كار جمهوري اسلامي ايران؛ تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي؛ دادرسي در شعب تشخيص ديوان عدالت اداري؛ مبنا و ريشه ي حقوق از كجاست؛ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ آئين دادرسي ديوان عدالت اداري؛ عدالت اجتماعي و ضرورت بسط و گسترش آن از ديدگاه قانون اساسي؛ شرحي بر حقوق و دستمزد در قانون كار؛ حقوق مالكيت صنعتي و قراردادهاي بين المللي ليسانس؛ قانون ديوان عدالت اداري؛ قانون مسئوليت مدني؛ قانون نحوه ي اجراي محكوميت هاي مالي؛ شوراي حل اختلاف؛ قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي؛ قانون ثبت احوال؛ آئين دادرسي ديوان عدالت اداري؛ قانون ديوان عدالت اداري؛ قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره؛ قانون مديريت خدمات كشوري؛ قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت؛ قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي؛ نظارت قوه قضائيه بر سازمان هاي اداري؛ قانون نظارت بر مسافرتهاي خارجي كاركنان دولت؛ تفاوت تخلفات اداري و فساد اداري؛ آشنايي با حقوق تجارت الكترونيكي؛ ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران؛ تعارض قوانين؛ حقوق مالكيت معنوي و انتقال فناوري؛ حقوق مردم در حكومت؛ چيستي جرم در بازار
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
4176
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
Book Version
2