مدیریت منابع انسانی

  • مدیریت منابع انسانی
مديريت منابع انساني
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور: مديريت منابع انساني/ www.modiryar.com
ناشر :www.modiryar.com
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳91.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه , رايانه
موضوع:مديريت - منابع انساني

عناوين اصلي كتاب شامل:
رويكرد تي.ئي.اي.ام در ارزيابي عملكرد منابع انساني؛ چالش ها و مزاياي نيروهاي جوان كار؛ شرحي بر حقوق و دستمزد در قانون كار؛ جامعــه پــذيـــري كــاركنـــان؛ تدوين بودجه عملياتي نيروي انساني در فضاي بنگاه اقتصادي؛ استعفـــا؛ بهره وري كاركنان علمي و چالش مديريت امروز؛ نو آوري در مديريت استراتژيك منابع انساني؛ راهبردهاي مديريت منابع انساني؛ دانشگاههاي سازماني؛ كاركنان توانمند؛ سازماندهي سرمايه هاي فكري؛ بررسي سيستم ها در رويه جذب و گزينش كاركنان؛ تاثيرعوامل ساختاري سازمان بربهره وري نيروي انساني؛ نيروي انساني ناب؛ دلايل درخواست بازنشستگي پيش از موعد؛ بررسي تأثيرات مديريت موفق بر عملكرد كاركنان؛ عوامل مؤثر بر رضايت مندي زنان شاغل؛ عوامل موثر بر تمايل ترك شغل كاركنان؛ جانشين پروري؛ كليد نجات در بحران استعدادها؛ مديريت منابع انساني از ديدگاه امام علي عليه السلام؛ مهندسي عوامل انساني دربرنامه ريزي توليد؛ طراحي نظام حقوق و دستمزد كاركنان؛ الگوي بلوغ قابليت كاركنان؛ نقش خودكارآمدي در توانمندسازي كاركنان؛ دانش تصميم گيري در مديريت منابع انساني؛ مديريت منابع انساني در عصر امروز؛ نوآوري در جذب منابع انساني؛ منابع انساني در صحنه؛ اثرات جنسيت برمديريت منابع انساني؛ انسان، سرمايه اي بي پايان؛ كارشيفتگي؛بيماري جديد منابع انساني؛ الگوي جامع تـوانمندسازي منـابع انـساني؛ اركان ارزيابي عملكرد منابع انساني؛ مصاحبه؛ استفاده از حسابداري منابع انساني در پخش و توزيع دارو؛ سرمايه اجتماعي و بهره وري نيروي كار؛ منابع انساني در آغاز هزاره سوم؛ برنامه ريزي منابع انساني؛ اولويت مديران آينده ساز؛ توانمندسازي كاركنان؛ نرم افزار برنامه ريزي منابع سازماني؛ ارزيابي اثرات شيفتهاي كاري برعملكرد منابع انساني؛ كاتاليزوري براي توسعه استراتژيك منابع انساني؛ قوانين نيروي كار و قوانين كار؛ فرآيند نظارت با تأكيد بر اقدامات اصلاحي تشويق و تنبيه؛ استراتژيهاي كاربردي منابع انساني؛ وظايف و مسووليت هاي مديريت منابع انساني؛ تـشــــويـــق؛ مديريت منابع انساني؛ ارزيابي منابع انساني و تعيين شاخصها؛ گزينش؛ برنامه ريزي منابع انساني؛ ژاپن وكاربرد مديريت و منابع انساني درصنعت نفت؛ عوامل تعيين كننده تشويق و تنبيه؛ انضباط؛ مديريت حقوق و دستمزد؛ تربيت نيروي انساني خبره در صنعت پالايش؛ تجزيه و تحليل شغل؛ استراتژي هاي كاركردي مديريت منابع انساني؛ تحليل سه عاملي در استخدام و نگهداشت؛ ارزيابي عملكرد انساني؛ تواناسازي كاركنان؛ ماهيت مديريت منابع انساني؛ حسابداري منابع انساني؛ برنامه ريزي منابع سازماني چيست ؟؛ عامل براي ايجاد رضايت شغلي و افزايش بهره وري؛ آسيب شناسي مديريت انساني با هدف بهبود؛ چك ليستها در مديريت منابع انساني؛ مديريت بر مبناي توانمندسازي منابع انساني؛ چگونه كارمند خود را اخراج كنيم؛ سازگاري انسان با كار شيفتي؛ بهسازي انساني درسازمانهاي تحقيقاتي؛ الگوهاي موثر ارزيابي مشاغل درمديريت منابع انساني؛ خلاصه كتاب مديريت منابع انساني؛ مديريت منابع انساني و ارتباط آن بااخلاق؛ مديريت منابع انساني؛ منابع حقوق انساني در دوره ساساني؛ تنوع نيروي كار در عصر دانش محور؛ ايجاد برند مبتني بر توسعه منابع انساني؛ مديريت منابع انساني با استراتژيهاي بين الملل؛ ميراث علوم انساني؛ آشنايي با مفاهيم سرمايه انساني؛ قدرت روابط انساني؛ عوامل موثر بر ارتقاء بهره وري انساني سازمان صنعت،معدن و تجارت تهران؛ فنون تجزيه و تحليل شغل؛ تحليل استراتژيك مديريت منابع انساني در ايران؛ ارزيابي مديريت استراتژيك منابع انساني در دانشگاه هاي نيجريه؛ تاريخچه سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازماني در سازمانها
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
4169
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
2