مدیریت بیمه

  • مدیریت بیمه
مديريت بيمه
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور: مديريت بيمه/ www.modiryar.com
ناشر :www.modiryar.com
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳91.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه , رايانه
موضوع:مديريت - بيمه

عناوين اصلي كتاب شامل:
صنعت بيمه سودآور نيست؛ صنعت بيمه، وضعيت موجود، وضعيت مطلوب؛ پايان عمر نظام تعرفه اي در صنعت بيمه؛ بيمه و مديريت آن در چين؛ امنيت سرمايه گذاري را بيمه تامين مي كند؛ خصوصي سازي شركت هاي بيمه دولتي؛ نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعۀ بيمه هاي عمر؛ جدول دروس رشته كارشناسي مديريت بيمه؛ رقابت پذيري بيمه گران داخلي روي كفه ترازو؛ چشم اندازي بر خصوصي سازي صنعت بيمه در ايران؛ توسعه نيافتگى بيمه در ايران؛ راهكارهاي برون رفت از چالش هاي حوزه مالي در صنعت بيمه؛ ضريب نفوذ بيمه در پنج قاره جهان؛ بيمه و تجارت الكترونيكي؛ تقلب و كلاهبرداري بزرگترين دشمن صنعت بيمه؛ چالش ها و راهكارهاي توسعه فناوري اطلاعات در صنعت بيمه كشور؛ راهكارهاي توسعه بيمه هاي عمر انفرادي در كشور؛ ناگفته هاي صنعت بيمه؛ بكار گيري مديريت ارتباط با مشتري وحفظ مشتريان شركتهاي بيمه؛ بيمه فر وختني است يا خريدني؛ بررسى فقهى مسئلهٔ بيمه؛ گرايش كاركنان سازمان مالياتي وبيمه درمواجهه با تضادهاي سازماني
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
4113
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
2