منع تدوین الحدیث

  • منع تدوین الحدیث
منع تدوين الحديث
مشخصات كتاب:
سرشناسه:شهرستاني، سيدعلي، ۱۳۳۷-
عنوان قراردادي:منع تدوين الحديث .فارسي
عنوان و نام پديدآور:منع تدوين حديث [كتاب] : انگيزه ها و پيامدها ، بررسي ريشه ها و روش هاي دو مكتب حديثي مسلمين/ نويسنده سيدعلي شهرستاني ؛ مترجم سيدهادي حسيني ؛ تهيه كننده اداره ترجمه، اداره كل پژوهش مجمع جهاني اهل بيت(ع).
مشخصات نشر:قم: مجمع جهاني اهل بيت(ع)، معاونت فرهنگي، ۱۳۹۰.
مشخصات ظاهري:۷۸۸ ص.
فروست:مجمع جهاني اهل بيت(ع)، معاونت فرهنگي؛ ۶۸۶ .
شابك:978-964-529-596-5
وضعيت فهرست نويسي:فاپا
يادداشت:كتابنامه : ص.۷۵۶ - ۷۸۸ ؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع:حديث -- منع تدوين
شناسه افزوده:حسيني، سيدهادي، مترجم
شناسه افزوده:مجمع جهاني اهل بيت (ع). معاونت فرهنگي
شناسه افزوده:مجمع جهاني اهل بيت (ع). اداره ترجمه
رده بندي كنگره:BP۱۱۳/۱/ش۹م۸۰۴۱ ۱۳۹۰
رده بندي ديويي:۲۹۷/۲۶۷
شماره كتابشناسي ملي:۳۸۲۹۳۲۸
ص :1
عناوين اصلي كتاب شامل:
پيش درآمد؛ فهرست؛ سخن مجمع؛ پيش گفتار مترجم؛ مقدمۀ مؤلّف؛ عوامل جلوگيري از؛ جريان دو خطّ مشي پس از پيامبر صلي الله عليه و آله بحران ها و برون رفت ها؛ نمونه هايي از گسترۀ دو مكتب؛ استمرار جريان اجتهادِ ابوبكر و عمر؛ حاكمان و روند عادي سازي فقه حكومتي؛ مراحل سهگانه جلوگيري از تدوين حديث؛ مراحل منع؛ تثبيتِ دو روش در دورۀ امويان؛ چهار صد اصل؛ نمونه هاي تطبيقي فقه دو مكتب؛ انگيزه هاي تحريف و انحراف
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14805
LCC
BP113/1/ش9م8041 1390
DDC
297/267
National bibliography numbers
3829328
Cost View
رایگان
ISBN
9789645295965
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1