شیوه های دعوت به نماز

  • شیوه های دعوت به نماز
شيوه هاي دعوت به نماز
مشخصات كتاب:
سرشناسه : قرائتي، محسن، ۱۳۲۴ -
عنوان و نام پديدآور : شيوه هاي دعوت به نماز/ محسن قرائتي.
مشخصات نشر : تهران: موسسه فرهنگي انتشاراتي ستاد اقامه نماز ٬ ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري : ۲۰۷ ص.؛ ۵/۱۴× ۵/۲۰ س م.
شابك : ۶۵۰۰۰ ريال: 978-964-5371-39-3
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : كتاب حاضر نخستين بار تحت عنوان «دعوت به نماز: اصل/ شيوه ها/موانع» توسط مركز فرهنگي درسهايي از قرآن در سال ۱۳۹۳ منتشر شده است.
يادداشت : چاپ بيست و سوم.
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.
عنوان ديگر : دعوت به نماز: اصل/ شيوه ها/موانع.
موضوع : نماز
موضوع : نماز -- جنبه هاي قرآني
شناسه افزوده : ستاد اقامه نماز
رده بندي كنگره : BP۱۸۶/۲/ق۴د۷ ۱۳۹۶
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۵۳
شماره كتابشناسي ملي : ۵۰۵۲۱۱۰
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدمه؛ فصل اول: اهميت دعوت به نماز؛ فصل دوم: اصول و قواعد كلي در دعوت به نماز؛ فصل سوم: ويژگي هاي دعوت كنندگان به نماز؛ فصل چهارم: گام هاي مهمِ پيش از دعوت؛ فصل پنجم: شيوه ها و روش هاي دعوت به نماز؛ فصل ششم: وظايف نهادها و مسئولين؛ فصل هفتم: آسيب ها و موانع دعوت
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14348
LCC
BP186/2/ق4د7 1396
DDC
297/353
National bibliography numbers
5052110
Cost View
رایگان
ISBN
9789645371393
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
Book Version
1