آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سیدکاظم مصطفوی نیا 93-92

  • آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سیدکاظم مصطفوی نیا 93-92
آرشيو دروس خارج فقه آيت الله سيدكاظم مصطفوي نيا 93-92
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مصطفوي نيا، سيدكاظم،1331
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج فقه آيت الله سيدكاظم مصطفوي نيا93-92 /سيدكاظم مصطفوي نيا.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳96.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج فقه
عناوين اصلي كتاب شامل:
حكم تنجيس و ازاله نجاست از مشاهد مشرفه 92/07/01؛ حكم تنجيس و ازاله نجاست از مشاهد مشرفه 92/07/02؛ حكم تنجيس و ازاله نجاست از مشاهد مشرفه 92/07/03؛ حكم تنجيس مشاهد مشرفه و ادوات آن 92/07/06؛ حكم تنجيس قرآن و وجوب ازاله از آن 92/07/07؛ انتفاع از اعيان نجسه 92/07/08؛ نوشتن قرآن با قلم نجس و حكم اعطاي قرآن به دست كافر 92/07/09؛ ادامه بحث درباره تفسير آيات مربوط به ولايت 92/07/10؛ حرمت تنجيس تربت حسيني و وجوب ازاله نجاست 92/07/13؛ حرمت تنجيس تربت حسينيه و وجوب ازاله نجاست از آن 92/07/15؛ ضمانت حاصل از نقص تنجيس مصحف غير 92/07/16؛ تفسير آيات 121 و 124 سوره بقره در موضوع ولايت ائمه عليهم السلام 92/07/17؛ حكم تطهير مصحف 92/07/20؛ حكم تطهير مصحف 92/07/22؛ بررسي و تحقيق درباره احكام تنجيس مصحف 92/07/23؛ تطهير مصحف بدون اذن مالك 92/07/27؛ وجوب تطهير نجاست از ماكولات و مشروبات و ظروف آنها 92/07/28؛ جواز انتفاع از اعيان نجسه و متنجسه 92/07/29؛ انتفاع از اعيان نجسه 92/07/30؛ تفسير آيه 124 سوره بقره در موضوع ولايت اهل بيت عليهم السلام 92/08/01؛ بيع اعيان نجسه 92/08/04؛ بيع اعيان نجسه و متنجسه 92/08/05؛ انتفاع از اعيان نجسه 92/08/06؛ حكم تسبيب براي اكل و شرب شئ نجس و متنجس 92/08/07؛ تفسير آيات 128 و 133 سوره بقره در موضوع ولايت ائمه عليهم السلام 92/08/08؛ عدم وجوب اعلام در شبهات موضوعيه 92/08/27؛ بحث تكميلي راجع به حرمت تسبيب و عدم وجوب اعلام نسبت به اكل و شرب شئ نجس 92/08/28؛ تفسير آيه 28 سوره فجر در مورد سيد الشهداء عليه السلام 92/08/29؛ عدم جواز خوراندن مسكرات و اعيان نجسه به اطفال 92/09/02؛ عدم جواز خوراندن مسكرات و اعيان نجسه به اطفال 92/09/03؛ حكم اكل و شرب متنجسات نسبت به اطفال 92/09/04؛ اعلام نجاست فرش خانه توسط ميزبان به مهمان 92/09/05؛ تفسير آيات 136 و 137 سوره بقره در موضوع ولايت اهل بيت عليهم السلام 92/09/06؛ حكم اعلام نجاست لباس عاريهاي به صاحب آن 92/09/09؛ صلاه در بدن يا لباس متنجس 92/09/10؛ ادامه بحث از نجاست لباس مصلي 92/09/11؛ صلاه در نجس در اثر جهل تقصيري 92/09/12؛ تفسير آيه 138 سوره بقره در موضوع ولايت اهل بيت عليهم السلام 92/09/13؛ تحقيقي درباره مفاد قاعده لا تعاد 92/09/16؛ تحقيقي درباره مفاد قاعده لا تعاد 92/09/17؛ اما اذا كان جاهلا بالموضوع 92/09/18؛ تفسير آيه 143 سوره بقره در موضوع ولايت اهل بيت عليهم السلام 92/09/20؛ حكم نماز خواندن در لباس يا بدن متنجس با جهل به موضوع 92/09/23؛ حكم نماز خواندن در لباس يا بدن متنجس با جهل به موضوع 92/09/24؛ حكم نماز خواندن در لباس يا بدن متنجس با جهل به موضوع 92/09/25؛ حكم نماز خواندن در لباس يا بدن متنجس با جهل به موضوع 92/09/26؛ تفسير آيه 148 سوره بقره در موضوع ولايت اهل بيت عليهم السلام 92/09/27؛ التفات در حين صلاه به نجاست بدن يا لباس 92/10/14؛ حكم رويت نجاست در حين نماز 92/10/15؛ حكم رويت نجاست در اثناء صلاه 92/10/16؛ بررسي طريقه جمع بين نص متعارض 92/10/17؛ تفسير آيه 152 و 153 در موضوع ولايت اهل بيت عليهم السلام 92/10/18؛ حكم رويت نجاست در اثناء صلاه 92/10/21؛ گفته شد كه رويت نجاست در اثناء 92/10/22؛ حكم نماز ناسي نسبت به نجاست 92/10/23؛ حكم صلاه در لباس نجس نسيانا 92/10/24؛ تفسير آيات 154 تا 158 سوره بقره 92/10/25؛ حكم صلاه در لباس نجس نسيانا 92/10/28؛ فروعات بحث نماز با لباس نجس نسيانا 92/10/30؛ فروعات بحث نماز با لباس نجس نسيانا 92/11/01؛ تفسير آيات 155 تا 157 سوره بقره 92/11/02؛ تحقيق در فروع سه گانه در مسئله دوم از فصل صلاه در نجس 92/11/05؛ مسئله سوم از فصل صلاه در نجاست 92/11/06؛ بررسي مسئله چهارم طهارت لباس نمازگذار 92/11/07؛ بررسي مسئله چهارم فصل صلاه در نجس 92/11/08؛ تفسير آيات 159 و 165 سوره بقره در موضوع ولايت اهل بيت عليهم السلام 92/11/09؛ بررسي مسئله چهارم فصل صلاه در نجس 92/11/12؛ جمع بين نصوص وارد در مسئله صلاه در لباس نجس 92/11/13؛ جمع بين نصوص وارد در مسئله صلاه در لباس نجس 92/11/14؛ تحقيق تكميلي در مورد راه حلهاي اختلاف بين نصوص 92/11/15؛ تفسير آيه 173 در موضوع ولايت اهل بيت عليهم السلام 92/11/16؛ مسئله پنجم از فصل اشتراط طهارت در لباس مصلي 92/11/19؛ حكم صلاه در ثوب مشتبه 92/11/20؛ تفسير آيه 185 سوره بقره در موضوع ولايت اهل بيت عليهم السلام 92/11/23؛ ادامه مسئله پنجم از فصل اشتراط طهارت در لباس مصلي 92/11/26؛ ادامه مسئله پنجم از فصل اشتراط طهارت در لباس مصلي 92/11/27؛ مسئله ششم از فصل اشتراط طهارت در لباس مصلي 92/11/28؛ تفسير آيه 189 بقره در موضوع ولايت اهل بيت عليهم السلام 92/11/30؛ فرق بين تعارض و تزاحم و اقسام آنها 92/12/03؛ ادامه مسئله هشتم از فصل اشتراط طهارت در لباس مصلي 92/12/04؛ ادامه مسئله هشتم از فصل اشتراط طهارت در لباس مصلي 92/12/05؛ مسئله نهم از فصل اشتراط طهارت در لباس مصلي 92/12/06؛ تفسير آيه 193 سوره بقره در موضوع ولايت اهل بيت عليهم السلام 92/12/07؛ ادامه بحث از مسئله نهم (فصل اشتراط طهارت در لباس مصلي) 92/12/10؛ ادامه بحث از مسئله نهم (فصل اشتراط طهارت در لباس مصلي) 92/12/11؛ مسئله دهم و يازدهم (فصل اشتراط طهارت در لباس مصلي) 92/12/12؛ مسئله دوازدهم و سيزدهم (فصل اشتراط طهارت در لباس مصلي) 92/12/13؛ تفسير آيه 207 سوره بقره در موضوع ولايت اهل بيت عليهم السلام 92/12/14؛ نجاسات معفو در لباس و بدن نمازگزار 92/12/17؛ ادله معفو بودن خون قروح و جروح در لباس نمازگزار 92/12/18؛ ادله معفو بودن خون قروح و جروح در لباس نمازگزار 92/12/19؛ ادامه بحث از معفو بودن خون قروح و جروح 92/12/20؛ تفسير آيه 208 سوره بقره در موضوع ولايت اهل بيت عليهم السلام 92/12/21؛ معفو بودن خون قروح و جروح 93/01/18؛ ادامه بحث از معفويت خون قروح و جروح 93/01/19؛ تفسير آيه 269 سوره بقره در موضوع ولايت اهل بيت عليهم السلام 93/01/20؛ تتمه بحث معفويت خون قروح و جروح 93/01/23؛ مسائل معفو بودن خون قروح و جروح 93/01/24؛ مسائل معفو بودن خون قروح و جروح 93/01/25؛ عفو مربوط به قروح و جروح متعدد 93/01/26؛ تفسير آيه 274 سوره بقره درباره ولايت اهل بيت عليهم السلام 93/01/27؛ مورد دوم از موارد عفو نجاست دم در بدن و لباس 93/01/30؛ مورد دوم از موارد عفو نجاست دم در بدن و لباس 93/02/01؛ عفو خوني كه كمتر از درهم باشد 93/02/02؛ تفسير آيات 285 و 286 سوره بقره درباره ولايت اهل بيت عليهم السلام 93/02/03؛ عفو خوني كه كمتر از درهم باشد 93/02/06؛ احكام معفويت خون اقل از درهم 93/02/07؛ تحقيق و بررسي ادله خروج نجس العين و غير ماكول از عفو 93/02/09؛ تفسير آيه 7 سوره آل عمران درباره ولايت اهل بيت عليهم السلام 93/02/10؛ تحقيق در معفو بودن خون در نماز و استثناءات آن 93/02/14؛ بررسي اندازه و مقدار درهم 93/02/15؛ مسئله دوم خوني كه با رسيدن رطوبت به اندازه درهم شود 93/02/16؛ اگر رطوبتي به خون كمتر از درهم برسد، آيا باز هم معفو است؟ 93/02/20؛ ادامه بحث در خون معفو در نماز 93/02/21؛ ادامه مسئله سوم (اذا شك انه بقدر الدرهم أو اقل ....) 93/02/22؛ مسئله چهارم از مسائل عفو دم اقل از درهم 93/02/27؛ ادامه مسئله چهارم 93/02/28؛ توضيح تكميلي درباره مسئله شماره چهارم 93/02/29؛ بحث و شرح مسئله هشتم عفو از دم اقل از درهم 93/02/30؛ تفسير آيه 31 آل عمران درباره ولايت اهل بيت عليهم السلام 93/02/31؛ توضيح و تحقيق تكميلي درباره مسئله هشتم 93/03/03؛ ادامه بحث از ما يعفي عنه في الصلاه 93/03/05؛ تفسير آيه و ما ارسلناك الا رحمه للعالمين درباره پيامبر صلي الله عليه و آله 93/03/07؛ معفويت ما لا تتم به الصلاه 93/03/10
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14217
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1