Qadın

  • Qadın
Qadın
(İslam İnqilabının Böyük Rəhbəri Cənab Ayətullah Xameneinin çıxışlarından seçmələr)
Kitаbın аdı:...............................................Qadın
Tәrtib еdәn:............Əmirhüseyn Banki Purfərd
Nәşr еdәn:...................................Üfüqe-fərda
Çаp tаriхi:..................................................2013
Çаp növbәsi:...........................................Birinci
Tirаj:..........................................................3000
səh:1
Kitabın əsas ünvanları aiddir:
Kitab haqqında؛ Birinci fəsil: İslamda qadının məqamı və rolu؛ İkinci fəsil: Qadın və örnək؛ Üçüncü fəsil: Fatimeyi-Zəhranın (s) həyatı və şəxsiyyəti؛ Dördüncü fəsil: Müsəlman qadının xüsusiyyətləri və dəyərləri؛ Beşinci fəsil: Qadın və ailə؛ Altıncı fəsil: Qadınların təlim-tərbiyəsi؛ Yeddinci fəsil: Qadın və ictimai fəaliyyət؛ Səkkizinci fəsil: Qadının ictimai fəaliyyətinin xüsusiyyətləri؛ Doqquzuncu fəsil: Qadın və tənəzzül amilləri؛ Onuncu fəsil: Qadına zülm؛ On birinci fəsil: İslam quruluşu və qadınlar
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13836
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML
Book Version
1