دانستنی های رمضان (2)

  • دانستنی های رمضان (2)
دانستنيهاي رمضان 2
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1388
عنوان و نام پديدآور:دانستنيهاي رمضان 2/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان .
مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳88.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع : مناسبت ها
عناوين اصلي كتاب شامل:
رمضان الكريم؛ ليله القدر؛ اصول عقايد؛ آداب وادعيه؛ احكام رمضان؛ مناسبتهاي تاريخي رمضان؛ احاديث موضوعي؛ موضوعات سخن؛ مقالات در رابطه با رمضان
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
110
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
3