الاصفي في تفسيرالقرآن جلد 1

  • الاصفي في تفسيرالقرآن جلد 1
الأصفى في تفسيرالقرآن المجلد 1 الي 2
اشارة:
شماره كتابشناسي ملي : ‭ع ۲۳۹۵
سرشناسه : فيض كاشاني ملا محسن بن مرتضي (م )۱۰۹۱
عنوان و نام پديدآور : الاصفي [نسخه خطي]ملا محسن بن مرتضي فيض كاشاني وضعيت استنساخ : ق ۱۰۷۶
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز نسخه "الحمدالله الذي هدانا للتسمك بالثقلين و جعل لنا القرآن هدي و الموده في القربي
انجام نسخه "قد سبق تفسير شياطين الانس في سوره الانعام تم الكتاب الاصفي ... و الصلوه علي محمد وآله
: معرفي كتاب يكي از تفاسير سه گانه ملا محسن فيض است كه مطالب آن از تفسير كبير مولف موسوم به "الصافي انتخاب شده است ملا محسن تفسير "الاصفي را نيز خلاصه نموده و سومين تفسير خود را بنام "المصفي به رشته تحرير در آورد و بدين ترتيب تفاسير سه گانه ملا محسن فيض با نامهاي "الصافي الاصفي المصفي بتاليف رسيد مولف در كتاب "الاصفي همچون تفسير كبير خود بر تفاسير اهل البيت (عليهم السلام اكتفا نموده و گاهي از تتفاسير ديگر با تصريح به اسم آن تفسير مطالبي را بيان مي كند. احاديثي كه از ائمه معصومين (عليهم السلام در اين كتاب روايت شه با يكي از عناوين "ال في روايه ورد" و آنچه از اهل سنت روايت شده با عنوان "روي بوده و اگر خود مولف در روايتي تصرف نموده آن را تذكر مي دهد الاصفي در دو جزآ مرتب شده جزآ اول از ابتداي قرآن تا آخر سوره بني اسرائيل و جزآ دوم از ابتدا سوره كهف تا آخر قرآن را تفسير نموده نسخه حاضر دو جزآ كتاب "الاصفي را در بردارد. جزآ اول "۲پ ، جزآ دوم ""۲۳۹
مشخصات ظاهري : ۴۱۷ برگ ۲۳ سطر كامل اندازه سطور ۱۸۰x۹۰
يادداشت مشخصات ظاهري : نوع كاغذ: ترمه
خط: نسخ
تزئينات جلد: تيماج سرمه اي ضربي مقوايي
تزئينات متن داراي دو سرلوح در ابتداآ جز اول و دوم كتاب سرلوح ها به زر و آبي و سبز و قرمز و صورتي و زرد و سياه مجدول جداول به زر و سياه عناوين سوره ها و آيات قرآني در برخي اوراق با مركب قرمز نوشته شده و در برخي اوراق روي آيات قرآني با مركب قرمز خطكشي شده ابتدا و وسط و ربع هر جزآ از قرآن در حواشي با مركب آبي و دايره زر علامتگذاري شده
حواشي اوراق نسخه نسخه در حواشي تصحيح شده
مهرها و تملك و غيره در برگ اول مطلبي در مالكيت "محمدبن اسماعيل در سال ۱۲۵۴ق همراه با مهر "العبد المذنب محمد ۱۲۲۶" و دو مهر دايره "پادشاه غازي شاه عالم فدوي محمد" و انتهاي نسخه ممهور "محمد" و برگ پاياني پس از تمام عبارات كتاب مهر "العبد المذب محمد" بچشم مي خورد
فرسودگي ناقص بودن صفحات پاشيدگي مركب و آب افتادگي و وصالي در پاره اي از اوراق مطالب مفصلي در حواشي اكثر اوراق و يا در لابلاي سطور در توضيح مطالب متن بفارسي و نستعليق نوشته شده كه اكثر آن مطالب با امضاي "حسيني و برخي با امضاي "هادي بوده و بعضي از كتاب "صافي گرفته شده عبارات كوتاه عربي در توضيح لغات متن با استفاده از كتبي همچون "كنز" در حواشي بعضي اوراق اوراقي كه در متن آن مطالب حاشيه اي در ارتباط با كتاب فارسي نوشته شده در لابلاي ارواق نسخه بچشم مي خورد و اين اوراق در برگ شماره منظور نشده اند
منابع اثر، نمايه ها، چكيده ها : منابع ديده شده الذريعه (۱۲۴/۲)، ف مرعشي (۷۹/۴)، ف آستان قدس ()۵۳/۱۳
شماره بازيابي : ۱۳۴۶-۷۰۸،ع ۹۵
هذا الكتاب ...:
مقدّمة التحقيق؛ الجزء الأول؛ الجزء الثاني
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
3
Digital number
3627
National bibliography numbers
ع 2395
Cost View
رایگان
Book Version
2